Image, Video, and Multimedia (IVM) Technical Committee

Chair


Chia-Hung Yeh, National Taiwan Normal University (Taiwan)
WEB: https://sites.google.com/site/chiahungyeh/Vice Chair

Secretary

 • Li-Wei Kang, National Taiwan Normal University (Taiwan)

Past-Chair

Members

 • Jing-Ming Guo (Dec/2017**), National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan)
 • Chang-Su Kim (Dec/2017**), Korea University (Korea)
 • Jiaying Liu (Dec/2017**), Peking University (China)
 • Daniel P.K. Lun (Dec/2017**), The Hong Kong Polytechnic University (Hong Kong)
 • Yuichi Tanaka (Dec/2017**), Tokyo University of Agriculture and Technology (Japan)
 • Yao Zhao (Dec/2017**), Beijing Jiaotong University (China)
 • Yui-Lam Chan (Dec/2018**), The Hong Kong Polytechnic University (Hong Kong)
 • Yuming Fang (Dec/2018**), (Singapore)
 • Pei-Jun Lee (Dec/2018**), (Taiwan)
 • Enping Li (Dec/2018**), (USA)
 • Jie Liang (Dec/2018**), (Canada)
 • Xianming Liu (Dec/2018**), (China)
 • Yu-Chiang (Frank) Wang (Dec/2018**), (Taiwan)
 • Lifang Wu (Dec/2018**), (China)
 • Huihui Bai (Dec/2020*), Beijing Jiaotong University (China)
 • Yukihiro Bandoh (Dec/2020*), NTT (Japan)
 • Zhibo Chen (Dec/2020*), University of Science and Technology of China (China)
 • Yoonsik Choe (Dec/2020*), Yonsei University (Korea)
 • Engin Erzin (Dec/2020*), College of Engineering, Koç University (Turkey)
 • Junhui Hou (Dec/2020*), City University of Hong Kong (Hong Kong)
 • YoSung Ho (Dec/2020*), GIST (Korea)
 • Je-Won Kang (Dec/2020*), Ewha Womans University, Seoul (Korea)
 • Marie Katsurai (Dec/2020*), Doshisha University (Japan)
 • Chi-Chun Lee (Dec/2020*), National Tsing Hua University (Taiwan)
 • Chul Lee (Dec/2020*), Dongguk University (Korea)
 • Shogo Muramatsu (Dec/2020*), Niigata University (Japan)
 • King Ngi Ngan (Dec/2020*), Chinese University of Hong Kong (Hong Kong)
 • Celia Shahnaz (Dec/2020*), Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) (Bangladesh)
 • Jae-Young Sim (Dec/2020*), Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) (Korea)
 • Kenjiro Sugimoto (Dec/2020*), Waseda University (Japan)
 • Ce Zhu (Dec/2022*), University of Electronic Science and Technology of China (UESTC) (China)
 • Chau-Wai Wong (Dec/2022*), North Carolina State University (USA)
 • Hui Yuan (Dec/2022*), Shandong University (China)
 • Runmin Cong (Dec/2022*), Beijing Jiaotong University (China)
 • Seisuke Kyochi (Dec/2022*), The University of Kitakyushu (Japan)
 • YoongChoon Chang (Dec/2022*), Universiti Tunku Abdul Rahman (Malaysia)

*First-term member
**Second-term member

My APSIPA Join Us Membership Renewal